home

Verantwoord sturen is alleen mogelijk met juiste en tijdige informatie over de belangrijke risicogebieden van de organisatie.

Over Helios

Helios is een softwarepakket om informatie te genereren uit bestaande (cliënt) registratiesystemen. Helios presenteert deze informatie in de vorm van managementoverzichten en maakt deze toegankelijk voor medewerkers in de organisatie.

Lees meer...

De noodzaak van informatie

De wens voor bestuurders om zich te verantwoorden voor de toegekende middelen neemt toe. Zo worden steeds vaker wensen van cliënten, doelen, activiteiten en de resultaten geregistreerd in cliëntregistratiesystemen. Daardoor neemt de transparantie, de betrouwbaarheid en de overdraagbaarheid van de individuele cliëntinformatie toe, een belangrijk kwaliteitscriterium.

Daarnaast is er de wens - en vaak ook de noodzaak - de organisatie te certificeren (HKZ, keurmerken e.d). Het kwaliteitshandboek dat een belangrijk onderdeel is van het kwaliteitsmanagementsysteem kan op papier worden ontwikkeld en beheerd maar ook digitaal via bijvoorbeeld het gebruik van Intranet. Tenslotte heeft elke bestuur een managementcontrole systeem, waarin onder meer geborgd is dat de juiste producten en productie worden gefactureerd naar opdrachtgevers, de gemeente en/of het zorgkantoor.

Samenvattend is het voor bestuurders van belang de juiste informatie uit bestaande systemen te genereren. Deze informatie is betrouwbaar, snel beschikbaar en op een eenvoudige manier op elk moment van de dag op te vragen. Daarmee kan de organisatie voldoen aan de eisen die overheden en financiers stellen aan de verantwoording, kwaliteitszorg en "Good Governance".